Voorwoord:

 

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2019 van Stichting Primaplan. Sinds de oprichting van Stichting Primaplan in juni 2018 zijn we blij met de behaalde resultaten, de waardevolle samenwerking in Gambia met de Primaplan Foundation, de lokale bevolking met hun waardevolle inzet en onze sponsors.

Stichting Primaplan heeft als beleid een dorp te omarmen en ons daar als stichting op te richten. Eén dorp omdat dit voor ons te managen is. We kunnen duidelijk de grenzen van ons doel kaderen en we kunnen de controle in eigen hand houden. Dit doen we door samen te werken met een lokale zeer gedreven dorpsbewoner met een droom en ongekende inzet. Om een en het ander ook financieel en juridisch in goede banen te leiden hebben we twee stichtingen in het leven geroepen met hetzelfde uiteindelijke doel. Een in Nederland die zich met name richt op fondsenwerving en een in Gambia die zich richt op de uitvoering. Het bestuur in Nederland bestaat uit Nederlandse bestuursleden en het bestuur in Gambia is gevormd door 2 Nederlanders en 3 Gambianen uit het dorp Samba Chargie. 

We zijn gestart met het bouwen van de eerste boorput voor drinkwater en de eerste drie lokalen van de school. Inmiddels werk de boorput en levert deze veilig drinkwater voor de schoolkinderen. Het heeft er in geresulteerd dat de bijna dagelijkse rit van de schoolleiding om met een van de kinderen met ernstige diarree naar het ziekenhuis te rijden volledig verleden tijd is.

In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van Stichting Primaplan en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en wordt jaarlijks geactualiseerd.

Rotterdam, april 2019

Stichting Primaplan

Bram König, voorzitter

 

Inhoudsopgave

Inleiding

 1. Doel en aanpak
 2. Organisatie
 3. Uitvoering van projecten
 4. Communicatie
 5. Financiën
 6. De Toekomst

 

 1. Doel en aanpak

1.1        De Stichting Primaplan heeft als beleid één dorp te omarmen en ons daar als stichting op te richten. Eén dorp omdat dit voor ons te managen is. We kunnen duidelijk de grenzen van ons doel kaderen en we kunnen de controle in eigen hand houden. Dit doen we door samen te werken met een lokale zeer gedreven dorpsbewoner met een droom en ongekende inzet. Om een en het ander ook financieel en juridisch in goede banen te leiden hebben we twee stichtingen in het leven geroepen met hetzelfde uiteindelijke doel. Een in Nederland die zich met name richt op fondsenwerving en een in Gambia die zich richt op de uitvoering. Het bestuur in Nederland bestaat uit Nederlandse bestuursleden en het bestuur in Gambia is gevormd door 2 Nederlanders en 3 Gambianen uit het dorp Samba Chargie. 

De stichting beperkt zich tot de kinderen die in Samba Chargie naar school gaan.

Deze kinderen willen we een goede start geven. Deze start bestaat voor ons uit:

 • Schoon drinkwater
 • Goed onderwijs
 • Gezondheidszorg 
 • Inkomen

 

 Schoon Drinkwater:

 Schoon drinkwater willen bereiken door een drinkwaterinstallaties te installeren. Eerst bij de school en daarna in de dorpen waar de kinderen vandaan komen.

 Zodat de kinderen altijd onbesmet drinkwater ter beschikking hebben

 We hebben inmiddels een grondwaterpomp met reservoir gerealiseerd op het schoolterrein.

 De omliggende dorpen hebben nog geen veilig drinkwater. Hiervoor hebben we aparte projecten opgestart om geld in te zamelen voor de grondwaterpompen in ieder dorp.

 Goed onderwijs:

 Een goed schoolgebouw met goede toiletten en een keuken zodat de kinderen goed onderdak en eten hebben. Bouwtekeningen en voorbeelden zijn inmiddels  beschikbaar. Er is door een andere geldschieter geld ter beschikking gesteld om goede toiletten voor de school aan te leggen.

 Gezondheidszorg:

 De volgende stap is passende gezondheidszorg voor de schoolkinderen te verzorgen. Dit zou kunnen in de vorm van een artsenpost met passende   voorlichtingsmogelijkheden. 

 Inkomen:

 De laatste stap die de stichting in haar doelen heeft opgenomen. We denken aan micro kredieten aan de dorpsbewoners om bijvoorbeeld vrouwentuinen te realiseren zodat er voldoende eten kan worden verbouwd om van te leven en een inkomen uit te genereren om de leefomstandigheden in dit Afrikaanse land te verbeteren, maar niet te verwesteren.

1.2. Aanpak

De aanpak van Stichting Primaplan wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:

 • Concreet en praktisch;
 • Directe en duurzame resultaten;
 • Lage overheadkosten;
 • Intensieve samenwerking met lokale bevolking of partijen;
 • De beschikbare fondsen maximaal in Gambia investeren;
 • Balans tussen idealisme en realisme.

 

1.3. Waarom kiezen voor Stichting Primaplan?

Duurzaam resultaat
Stichting Primaplan richt zich op loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking deze is
cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

Kleinschalige hulp
Stichting Primaplan heeft de filosofie dat de leefomstandigheden voor de inwoners van Gambia verbeterd kunnen worden door middel van kleinschalige hulp. Uitgangspunt hierbij is de Gambiaans cultuur met haar omgangsvormen.

Kinderen hebben recht op een toekomst
De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna)
geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor diens familie en hun land.

Transparant
Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn. Om dit alles inzichtelijk te maken worden financiën in Nederland en Gambia op de cent nauwkeurig bijgehouden in een overzichtelijk boekhoudkundig programma of kasboek.

Grootse resultaten door relatief weinig middelen
Stichting Primaplan laat zien hoe er met weinig middelen kleine stappen gezet worden die positieve gevolgen hebben. Dankzij een kleinschalige en persoonlijke aanpak wordt dat bereikt

 

 1. Organisatie

2.1. Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

Haar zusterorganisatie Gambia Primaplan Foundation heeft een bestuur bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden.

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurders zijn benoemd:

Stichting Primaplan

Bram König

: voorzitter

Ivanka Eggenkamp, 

: secretaris

Antoinette v.d. Braak

: penningmeester

 Primaplan Foundation

 

Bram König

 : voorzitter

Ousman Sowe

: secretaris

Ivanka Eggenkamp

: penningmeester

Samba Sowe

: auditor

Essa Bah

: public relation manager

 Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. 

2.2. Gedragscode

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen en dergelijke komen niet voor rekening van de stichting. Reizen naar Gambia worden door bestuursleden zelf betaald.

 2.3. Vergadercyclus

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

2.4. Vrijwilligers

Stichting Primaplan kan rekenen op de hulp van veel vrijwilligers in Nederland voor diverse hand en spandiensten.

2.5. ANBI

Stichting Primaplan heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

2.6. Keurmerk

Stichting Primaplan heeft er bewust voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De reden hiervan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. Stichting Primaplan wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de mensen in Gambia.

2.7. Jaarrekening

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 januari. Deze is volledig openbaar en te vinden op de website.

2.8. Lokale organisatie in Gambia

Stichting Primaplan werkt intensief samen met Primaplan Foundation in Gambia en de lokale bevolking en biedt daarmee werkgelegenheid. Het dagelijks bestuur in Gambia staat onder dagelijkse leiding van Ousman Sowe Secretaris van de Primaplan Foundation. die sinds vanaf het begin in 2017 werkzaam is voor de Foundation. De Secretaris ontvangt een lokaal gerelateerd salaris.

Er wordt maandelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur zoals bijvoorbeeld voortgang van de bouw en benodigdheden voor de school en schoolkinderen. Twee keer per jaar reizen 1 of meerdere bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken worden het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de samenwerkingspartner en het team van mensen uit de lokale bevolking.

Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:

 • Bezoeken van bestaande projecten;
 • Bezoeken van eventuele nieuwe projecten;
 • Evaluatie/ vergadering met het team van mensen uit de lokale bevolking;
 • Toetsen van financieel beleid.

 

 1. Uitvoering van projecten

3.1. Scholing en onderwijs

Gambia behoort tot één van de armste landen ter wereld waarin het niet vanzelfsprekend is dat ieder kind naar school gaat. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar school. Er wordt per kind vastgesteld in welke klas hij of zij terecht komt. Naast het studiemateriaal en de schoolkosten die betaald moeten worden, dienen de kinderen een schooluniform te dragen.

3.2. Onderwijssysteem in Gambia

Het onderwijssysteem in Gambia bestaat uit verschillende lagen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen onderwijs op de nursery school volgen. Deze nursery school geeft les aan kinderen tot en met 7 á 8 jaar, vergelijkbaar met de Nederlandse onderbouw. Daarop volgt de primary school, de secundairy school en vervolgens beroepsonderwijs. Stichting Primaplan richt zich met name op de nursery, Primary en secundairy school.

3.3. Voorwaarden deelnemende kinderen

 • Het kind gaat iedere dag naar school
 • De kinderen dragen allemaal een schooluniform heeft schoenen en een tas om gelijkheid te creëren
 • Het gezin (de ouders) moet(en) voldoende motivatie en ondersteuning bieden aan het kind om naar school te kunnen gaan

Om aan deze voorwaarden te voldoen wordt er in Nederland door Stichting Primaplan een sponsoring programma opgezet. Elk kind dat naar school gaat, krijgt een eigen sponsor. Deze sponsor maakt jaarlijks een bedrag van 50 euro over naar de stichting, wat voldoende is om aan bovenstaande materiële zaken te kunnen voldoen (uniform, schoolmaaltijd, schoenen en een tas).

3.4. Bouwen van waterputten

In 2017 kwam de eerste aanvraag voor het bouwen van een waterput. Watervoorzieningen voor de schoolkinderen en lokale bevolking is een groot probleem in Gambia en is over het algemeen slecht. Overal zijn met de hand gegraven waterputten aanwezig, welke soms 40 meter diep zijn en open aan de bovenkant. Het mag voor zich spreken dat een open put genoeg gevaren met zich meebrengt. Bovendien is een open put onhygiënisch, vuil en ongedierte kan in het water komen dat later gedronken wordt.

Stichting Primaplan heeft in 2017 voor de eerst keer met succes een boorput geslagen. Deze boorputten bestaan uit een leiding geboord tot onder het grondwater niveau en heeft een pomp die een reservoir vult met daarop een aantal tappunten. De pomp wordt aangedreven door zonne-energie.

Inmiddels is er een aanvraag om een instalatie te repareren en een nieuwe installatie voor eene van de dorpen. Twwe andere dorpen die kinderen naar de school brengen hebben al een goede installatie.

 

3.5. Diverse projecten

Projecten die nog worden verwacht opgepakt te worden zijn:

 • Het bouwen van een extra toiletgebouw;
 • Het voorzien van schoolmeubilair en leermiddelen;
 • Het boren van een drinkwaterinstallatie;
 • Het bouwen van een schoolkeuken;
 • De bouw van een hek rond de moestuin voor de school;
 • Het bouwen van een muur rond het schoolcomplex;
 • Het bouwen van een medische post.
 • Het voorzien van microkredieten voor de verdere economische ontwikkeling van de dorpen

Samba Chargie, Kerr Abdou Foddy, Kerr Omar Manner en Njama Sinyan. De dorpen die kinderen sturen naar de school van Samba Chargie

 

 1. Communicatie

4.1. Inleiding

Stichting Primaplan hecht er veel waarde aan om met lage kosten haar donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt.

Openheid en transparantie zijn in de communicatie sleutelwoorden. Niet alleen over de werkwijze en financiële positie van Stichting Primaplan, maar ook over nieuwe plannen, behaalde successen of teleurstellingen.

4.2. Website

De website www.stichting-primaplan.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te vinden over de projecten en achtergronden. Het is mogelijk om online donateur te worden. Ook wordt het laatste nieuws is te allen tijde op de website vermeld. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.

4.3. Facebook

Facebook wordt gebruikt om zoveel mogelijk actuele ontwikkelingen en foto’s te delen met de donateurs of belangstellenden..

 1. Financiën

5.1. Inkomsten

De activiteiten van Stichting Primaplan worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting Primaplan werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Primaplan Holding B.V. is hierbij de belangrijkste sponsor. Primaplan Holding schrijft regelmatig haar klanten en toeleveranciers aan met de vraag voor verdere donaties.  Hierin geldt (behalve op de schoolsponsoring) nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen is hèt argument om donateurs te werven. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen en bedrijven om informatieavonden te organiseren waarmee geld ingezameld wordt ten bate van het goede doel.

5.2. Kosten

Een kind naar school laten gaan kost vanzelfsprekend geld. Dit bedrag is 50 euro per kind per jaar en is bedoeld voor een nieuw uniform, schoenen, schooltas, en een jaar school.

Verdere kosten zijn de jaarlijks terugkerende kosten als onderhoud aan de scholen en waterputten. Stichting Primaplan besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar projecten. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor webhosting en kosten Kamer van Koophandel.

5.3. Financieel beleid

Stichting Primaplan besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat beloftes aan mensen en kinderen nagekomen en dromen gerealiseerd dienen te worden. Concreet betekent dat een financieel beleid dat ervan uit gaat dat het huidig beschikbaar vermogen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om het komende jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De financiële situatie van Stichting Primaplan is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 januari. Deze is te vinden op de website.

 1. Toekomst

Stichting Primaplan is overtuigd van de eenvoud en de waarde van kleine stappen op het grote geheel. Niettemin heeft de stichting ambitie om de volgende stappen te realiseren:

6.1. Doelstellingen

Het verder ontwikkelen van de toekomst mogelijkheden voor de kinderen van de school van Samba Chargie.

 • Het verzorgen van maaltijden op school,
 • Het kijken naar de mogelijkheden voor medische check up op scholen door de schooldokter
 • Meer waterputten, het bouwen van nog meer waterputten, schoon drinkwater is van levensbelang
 • Werven van meer sponsoren, Stichting Primaplan hanteert een brede aanpak om sponsors te werven:
 • Particulieren via website. Stichting Primaplan wil langdurige relaties opbouwen en onderhouden met bedrijven en maakt hierbij gebruik van haar netwerk
 • Interactie donateurs. Uitbreiden van interactie via website en social media. Door meer interactie met de sponsor donateur gaat het werk van de stichting meer “leven”

Vrijwilligers

Naast geldinzameling wordt ook gedacht aan een team vrijwilligers die hand- en spandiensten zouden kunnen verrichten. Wellicht kunnen meerdere taken in de toekomst uitbesteed worden aan vaste vrijwilligers en kan er nog gedacht worden aan een team “ongebonden vrijwilligers” voor de incidentele taken.